Regulamin platformy naokazje.pl

Art.1) Terminy użyte w Regulaminie oznaczają

 • „Majka” – P.H.U. „MAJKA” Andrzej Gajewski , ul.Robotnicza 1a 53-607 Wrocław , 53-607 Wrocław , NIP 897-000-20-50
 • Podmioty zrzeszone – podmioty związane z „Majka” umową o współpracy
 • Platforma zakupowa – narzędzie działające pod adresem internetowym www.naokazje.pl, do którego ma prawo „Majka”, umożliwiające dokonywanie zamówień Klientom „Majka” oraz Klientom Podmiotów zrzeszonych,
 • Klient – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zamówień za pośrednictwem Platformy zakupowej
 • Login – zabezpieczona hasłem nazwa nadana Klientowi lub osobom upoważnionym przez Klienta do dokonywania zamówień lub ich akceptacji przez jeden z Podmiotów zrzeszonych lub „Majka”, którą posługuje się on na potrzeby składania zamówień za pośrednictwem Platformy zakupowej
 • Katalog – widoczna dla Klienta Podmiotu zrzeszonego oferta nabycia prezentowanych towarów po ustalonych w nim cenach,
 • Załącznik – instrukcja obsługi Platformy zakupowej, dołączana przez Podmiot zrzeszony lub „Majka” do umowy z Klientem każdorazowo przy zawieraniu tej umowy.

Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do wszelkich transakcji dokonywanych za pośrednictwem Platformy zakupowej.

Art.2) Warunki korzystania z Platformy zakupowej

Warunkiem korzystania z Platformy zakupowej jest uzyskanie od Podmiotu zrzeszonego lub „Majka” Loginu.

W celu otrzymania Loginu Klient zobowiązany jest dostarczyć Podmiotowi zrzeszonemu lub „Majka” wszelkie informacje umożliwiające jego identyfikację oraz pozwalające określić jego wewnętrzną organizację i potrzeby, a także dane kontaktowe, w szczególności:

 • a)Nazwę firmy
 • b)Numer NIP
 • c)Imię i nazwisko
 • d)Adres firmy

„Majka” i Podmioty zrzeszone zastrzegają sobie prawo żądania od Klienta innych danych niż wymagane w ust. 2, a także ograniczenie zakresu żądanych danych w stosunku do wyliczenia zamieszczonego w ust. 2.

Niedopełnienie przez Klienta obowiązku określonego w ust. 2 może skutkować odmową nadania mu Loginu.

W razie zmiany jakichkolwiek danych określonych w ust. 2, Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Podmiot zrzeszony lub „Majka”, które nadały mu Login.
Skutki niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 4 obciążają Klienta.

Art.3) Realizacja zamówienia

Realizacją zamówienia Klienta, z którym umowę zawarła i któremu Login nadała „Majka” , zajmuje się Podmiot zrzeszony wyznaczony w tym celu przez Majka.

Zasady realizacji zamówienia są szczegółowo uregulowane w umowie z Klientem.

Każdorazowo z Klientem uzgadniane są:

 • a) warunki i sposób dostawy zamówionych towarów,
 • b) ceny na poszczególne towary

Art.4) Odpowiedzialność

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy dotyczącej zamówień dokonywanych za pośrednictwem Platformy zakupowej ponosi wobec Klienta podmiot, który zawarł z nim umowę i nadał mu Login.

Art.5) Postanowienia końcowe

Dane Klienta uzyskane w celu nadania mu Loginu są zbierane i przetwarzane wyłącznie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i wchodzą w życie z upływem 3 dni od ich publikacji na stronie internetowej działającej pod adresem www.naokazje.pl

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.05.2017

wszystkie prawa zastrzeżone © majka 2017